K J Somaiya College Of Arts And Commerce
Contact Us

K J Somaiya College of Arts and Commerce

Vidyanagar, Vidyavihar (E),

Mumbai - 400 077

Phone:

+91 022 21022915

Fax:

+91 022 21020367

Website

http://somaiya.edu/kjsac

Email:

principal@kjsac.somaiya.edu